reincarnation and the multidimensional self

Past Lives don’t exist: Reincarnation and the Multidimensional Self

This guest article was published on Nieuwtijdskinderen.com. Scroll down for the Dutch translation!

I still see it a lot in my practice with clients: the idea that the soul incarnates in its entirety, and travels from one life to the next, in a chronological order, bound to laws of karma that are suspiciously like the old laws of guilt and penance. The idea we incarnate because we ‘have’ to learn something, ‘have’ to do something, with the intention of… yes, what?
What people seem to mean with the word ‘soul’ is really a version of our present and limited personality, but one that seems doomed to travel from body to body for centuries to be judged by an outdated version of the Creator.

The good news is: no, that’s not how it works! After fifteen years of experience with reincarnation, with clients, friends, family as well as my own lives, I can say my view of reincarnation has radically altered.

We are eternal beings, with unlimited free will, and the personalities we assume in each life are in essence a part of the Total Multidimensional Self or Soul. Our Multidimensional Self lives in the state of Unity, like the Creator, and is therefore not influenced by time or duality as we know them. The Self or Soul is eternal; invulnerable, and unlimited in its possibilities.

I like to think of the soul or Self as a sun (the soul) that lets its light shine through different lenses (personalities) that take form in an earthly or other body.
Why? Not because the soul has to, but because it wants to!
Our souls or Multidimensional Selves are themselves an expression of the Source, of God: the eternal creative principle. We are fellow creators who choose to plant our light on earth (or any other planet or dimension) to grow in experience, a growth that will benefit the Whole (we are in essence One in Source).

One of the wondrous effects of that is that our ‘past lives’ are not past lives at all. The soul of Self is not bound by Time: linear time as we know it only exists because we live in duality and associate ourselves with short-lived bodies. Our ‘past lives’ are now, they are alive and well, and cannot wait to be a part of our lives!

Now, of course incarnations that have been traumatised may need some help first. That is the paradox: even though the soul is not bound by time, the personalities of our ‘past’ incarnations partly are.
For the most they are free, but the part of their personality that is still (seemingly) stuck in trauma, is bound to the past experience in shock, or has lost its way. These parts need our help to free themselves and find the way home and reconnect with the Self. An experienced (reincarnation-) therapist, Lightworker or Shaman would be able to assist in this process.

But when these lives have been fully healed and become conscious, they can freely add their individual strengths and energy to the Self, and so to us. From a higher consciousness, you then not only have the features of your own personality at your disposal, but those of the other reincarnations of your Self as well. The more conscious you are, and the more you can connect with your soul or Multidimensional Self (also called Higher Self), the more you will experience they can be a part of your life.

One of the wonderful things you will also be able to experience is that the ‘past’ lives of people we have loved can’t wait to visit and assist us too! For those of us who are sensitive to energies this can sometimes be confusing. But when you sense the presence of ‘spirit’, whether a loved one from this life or different lifetime, you can always check if they are coming from a state of higher intentions. Loved ones, lovers and guides who have full consciousness, come from unconditional love and always bring a sense of warmth and love. When you are able to consciously be aware of these presences you will be able to receive their assistance (see for an example the article on my blog ‘The Company of Spirits’: The Greek Fisherman) or just enjoy their company. For love is forever!

Wendy Gillissen, M.A. is a psychologist, past life therapist and author of the in the United States award-winning spiritual adventure ‘Curse of the Tahiéra’. She has her own practice in Delft.

Dit gastartikel werd gepubliceerd op Nieuwtijdskinderen.com.

Vorige levens bestaan niet: reïncarnatie en het Multidimensionale Zelf

In mijn praktijk als reïncarnatietherapeut kom ik het bij cliënten nogal eens tegen: het idee dat je als volledige ziel incarneert en van het ene leven in het andere duikt, in chronologische volgorde, gebonden aan wetten van karma die verdacht veel lijken op het oude idee van schuld en boete. Incarnatie omdat je iets ‘moet’ leren of afleren, iets ‘moet’ doen, met als einddoel… ja wat?
Wat mensen vaak eigenlijk met het woord ‘ziel’ bedoelen, lijkt nog sterk op een versie van onze beperkte persoonlijkheid van nu, maar dan een die kennelijk gedoemd is eeuwenlang van lichaam naar lichaam te reizen en daarbij beoordeeld te worden door een ouderwetse versie van de Schepper.

Het goede nieuws is: nee, zo zit het niet in elkaar! Na bijna vijftien jaar praktijkervaring met reïncarnatie, zowel met cliënten, vrienden en familie als met mijn eigen levens, kan ik wel zeggen dat mijn visie op de ziel en reïncarnatie behoorlijk veranderd is.

Wij zijn eeuwige wezens, met onbegrensde vrije wil, en de persoonlijkheid die we in elk ander leven aannemen is in wezen een deel van ons totale Multidimensionale Zelf of Ziel. Ons Multidimentionale Zelf verblijft in de Eenheid, net als de Schepper, en is daarom niet onderhevig aan tijd en aan de dualiteit zoals wij die kennen. Het Zelf of de ziel is eeuwig, onaantastbaar, en onbegrensd in haar mogelijkheden.

Ik zie de ziel of het Zelf altijd voor me als een zon (de ziel) die haar Licht laat schijnen door verschillende lenzen (persoonlijkheden) die vorm aannemen in een al dan niet aards lichaam.
Waarom? Niet omdat het moet, maar omdat de ziel dit graag wil!
Onze zielen of Multidimensionale Zelven zijn zelf weer een uiting van de Bron, van God: het eeuwige scheppende principe. We zijn zelf medescheppers die ervoor kiezen delen van ons licht neer te zetten op aarde (of andere dimensies en planeten) ter bevordering van onze ervaring, de groei die het Geheel weer ten goede komt (we zijn immers in de Bron allemaal één).

Een van de wonderbaarlijke dingen die je daarbij tegenkomt is dat onze ‘vorige levens’ helemaal geen vorige levens zijn. De ziel of het Zelf is namelijk niet gebonden aan tijd: de lineaire tijd zoals wij die kennen bestaat alleen omdat wij ons in de dualiteit, met een vergankelijk lichaam associëren. Onze ‘vorige’ levens bestaan nu, zijn springlevend, en staan te popelen deel uit te maken van ons leven!

Natuurlijk is het wel zo dat incarnaties die getraumatiseerd zijn eerst nog wat hulp nodig hebben. Dat is de paradox: ook al is de ziel niet gebonden aan tijd, de persoonlijkheden van onze ‘vorige’ incarnaties zijn dat ten dele wel.
Deels zijn ze vrij, maar het deel van hun persoonlijkheid dat nog (schijnbaar) vast zit in trauma, is nog gebonden aan de oude ervaring in shock, of is verdwaald. Deze delen hebben onze hulp nodig om zich te bevrijden en de weg naar huis en de verbinding met het Zelf te vinden. Een ervaren (reïncarnatie-) therapeut, Lichtwerker of sjamaan kan daarbij assistentie bieden.

Maar zodra deze levens geheeld en tot volledig bewustzijn gekomen zijn, kunnen ze hun kracht en eigenheid vrijelijk toevoegen aan het Zelf, en dus aan ons. Vanuit een ruimer bewustzijn heb je dan niet alleen de beschikking over de eigenschappen van je eigen persoonlijkheid, maar ook die van andere incarnaties van je Zelf. Hoe bewuster je bent, en hoe meer je je kunt verbinden met je ziel of Multidimentionale Zelf (ook wel Hoger Zelf genoemd) des te meer zul je merken dat deze een plaats kunnen krijgen in je leven.

Een van de andere wonderbaarlijke dingen die je daarbij kunt ervaren is dat ook de ‘vorige’ levens van mensen die wij lief hebben gehad ons maar al te graag komen bijstaan of gezelschap komen houden! Voor diegenen onder ons die gevoelig zijn voor de aanwezigheid van energieën kan dit een in het begin verwarrende ervaring zijn. Maar als je de aanwezigheid van een ‘spirit’ voelt, of dit nu een geliefde uit een ander leven is, of een overledene uit dit leven, kun je altijd met je hart checken of deze vanuit een hogere intentie komt. Geliefden, familieleden en gidsen die bewust zijn, komen vanuit onvoorwaardelijke liefde en brengen altijd warmte en liefde met zich mee. En wanneer je bewuster wordt van deze liefdevolle aanwezigheden kun je bewuster gebruik maken van hun assistentie (zie voor een voorbeeld het artikel op mijn blog ‘The Company of Spirits’: De Griekse visser) of gewoon genieten van hun aanwezigheid. Want liefde is voor eeuwig!

Drs. Wendy Gillissen is psychologe, reïncarnatietherapeute en auteur van de in de Verenigde Staten bekroonde spirituele avonturenroman ‘De vloek van de Tahiéra’. Zij voert praktijk in Delft.

Advertisements

3 thoughts on “Past Lives don’t exist: Reincarnation and the Multidimensional Self

  1. I enjoyed reading this perspective from you Wendy.. and I fully comprehend what you are saying.. From a person who has experienced a past life review and healing from exploring it, I can appreciate what you are saying… Many thanks as I explore this living life on the here and now, more and more.. As I delve ever deeper into my multidimensional self 🙂
    Love and Blessings Sue

  2. Reblogged this on AUSSI DREAMER and commented:
    Thank you Wendy,when I was taken on a past life meditation,I didn’t get a past life,I saw a bright light coming from the dark and heard the sound ‘ping’,I then saw Jesus,then a white winged horse,the message I got was we are creation,we are love,we are spirit…freedom.

  3. I like to think about life and the meaning of this, I guess everyone does in some point, but when I do I automatically wander why we take this form of flesh and bone, why? If we were spiritual beings, free to run, fly… I can’t imagine what would make us to accept this limitations.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s